प्रवेश प्रक्रिया सन २०२० - २०२१ कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालय आसुर्ले - पोर्ले, ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर

प्रवेश! प्रवेश! प्रवेश!

         या संस्थेतील सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील (कला, वाणिज्य, विज्ञान शाखेच्या प्रवेशासाठी सुरुवात केलेली आहे . या वर्षी कोरोना प्रादुर्भावामुळे ही नांव नोंदणी फोनद्वारे व Whats app माध्यमातून करावी तरी आपल्या , आपले शेजारी, नातलग, मित्र, हितचिंतक,यांच्याही पाल्याचा प्रवेश घेूवू इच्छीणाऱ्या सर्व पालकांनी आपल्या पाल्याची माहिती कृपया खाली दिलेल्या नमुन्यात व खालील Whats app कमांकावर पाठवावी.

        या संदर्भात अधिक माहितीसाठी किंवा काही अडचण भासल्यास खालील मोबाईल नंबरवर संपर्क साधावा.

पी. एन चौगुले 9890935131

श्री. घाडगे ए. ए. 9730847680

श्री. एस एस पाटील 9545191944

धन्यवाद..


English (Compulsory)

Optional Subject (Select only one)

Marathi
Information Technology

Optional Subject (Select only Four)

Physics
Chemistry
Mathematics
Biology
Geography
English (Compulsory)
S.T.D. (Compulsory)

Optional Subject (Select only Four)

Marathi
English
Hindi
English
Economics
History
Sociology
Geography
Political Science
English (Compulsory)
Environmental Studies (Compulsory)
HSRI or Cooperation (Cooperation is compulsory for Economics)

Optional Subject ( Any two subjects from four optional subjects taken for B.A. I )

Marathi
English
Hindi
English
Economics
History
Sociology
Geography
Political Science
English (Compulsory)

Optional Subject ( Any One subject from two optional subjects taken for B.A. II )

Marathi
Hindi
English
Economics
History
Sociology
Political Science
Micro Economics
Management Principles & Application
Financial Accounting
Business Communication
Principal Of Marketing
Insurance
Environmental Studies (Compulsory)
English for Business Communication
Corporate Accounting
Micro Economics
Fundamentals of Entrepreneurship
Business Statistics
Money and Financial
Business Environment (Indian Eco.Env.)
Business Regulatory Framework
Modern Management Practices
Co-operative Development
Advanced Accountancy Paper I
Advanced Accountancy Paper II
English (Compulsory)
Physics (Compulsory)
Chemistry (Compulsory)

Optional Subject ( Select any one group )

Mathematics, Statistics
Botany , Zoology
Environmental Studies

Optional Subject ( Any Three subjects from four optional subjects taken for B.Sc. I )

Physics
Chemistry
Mathematics
Botany
Zoology
English (Compulsory)

Optional Subject ( Any One subjects from Three optional subjects taken for B.Sc. II )

Physics
Chemistry
Mathematics
Botany
Zoology